กำลังโหลดข้อมูล และส่วนประกอบของเว็บไซต์...
ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 80 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 acord_rb1@hotmail.com โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี มีประวัติความเป็นมายาวนาน ทุกโรงเรียนมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่โดยอาศัยบุคลากรและระบบการบริหารจัดการตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทสังคม ให้โรงเรียนสามารถดำเนินภารกิจในการจัดการศึกษาอบรม สังฆมณฑลราชบุรี โดยคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี (คณะกรรมาธิการฝ่ายอบรมศึกษา) ได้มอบหมายให้ คุณพ่อออกัสติน วีรพันธ์ แก้วมังกร (อธิการ ร.ร.ธีรศาสตร์ ในช่วงนั้น) และคณะได้เริ่มดำเนินการ “ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี” โดยใช้สถานที่โรงเรียนธีรศาสตร์ ใน ค.ศ. 1989 ต่อมา ใน ค.ศ. 1990 ได้ย้ายศูนย์ฯไปอยู่ที่อาคาร 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมี คุณพ่อออกัสติน วีรพันธ์ แก้วมังกร คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร และ อาจารย์พิศมัย วีระศิลป์ ได้ร่วมกันจัดระบบบริหารจัดการโดยความร่วมแรง ร่วมใจของบรรดาบุคลากร พระสงฆ์ ซิสเตอร์ นักวิชาการ คณะครู เจ้าหน้าที่ร่วมกันสานต่อภารกิจเพื่อเอกภาพของการพัฒนาการจัดอบรมศึกษาของสังฆมณฑลราชบุรี บนหลัก “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข”
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม EFFICIENCY EFFECTIVENESS EQUITY THE Academic Center Of Ratchaburi Diocese 80 KATHATORN ROAD, MUANG RATCHABURI 70000 THAILAND Tel. 0-3231-4765 Fax. 0-3232-7146 Website: www.acord.in.th E-mail: acord_rb1@hotmail.com
ไม่พบหน้าที่ท่านต้องการ

  ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์เก่า

 • ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สถานศึ...
 • คณะครูบริหารกลุ่มงานวิชาการศึกษา เดินทา...
 • การสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะครูบริหารกลุ่...
 • วันชุมนุม ครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรีครั...
 • มหกรรมกีฬาอนุบาล โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล...
 • ตรวจเอกสาร ครูดีของฝ่ายอบรมศึกษาฯ
 • ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการฯ
 • การศึกษาและพัฒนางานเพื่อการบริหารจัดการ...
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดการเ...
 • บริการวิชาการ
 • ปรึกษาหารือ มหกรรมกีฬาอนุบาล และประชาสั...
 • พบผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน และ เชื่อมโยงภาคี...
 • เชื่อมโยงสัมพันธ์ ชมรม/หน่วยงานสังฆมณฑล...
 • ร่วมกันทบทวนหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัต...
 • ร่วมเสวนา ประชุม ภาคีเครือข่าย
 • พระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล
 • เชื่อมโยงภาคี/เครือข่าย กับสาขาวิขาเทคโ...
 • ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการ ครั...
 • สัมมนาบุคลากรใหม่ของโรงเรียนในสังกัดสัง...
 • เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขับ...

  ข่าวสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 1/2561 นำโดยพระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประธานในการประชุม โดยมีคณะพระหฤทัยของพระเยซูแห่งกรุงเทพฯ ประธานจัดการประชุมสัมมนาสภาฯ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2561 สถานที่โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย
ตัวแทนจาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ เข้ามาสวัสดีปีใหม่ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ และอาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฯ เมื่อเวลา 13.00 น.
คุณพ่อวุฒิเลศ แห่ล้อม อุปสังฆราช ประธานดำเนินการประชุมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงานร่วมกันของฝ่ายการศึกษา ฝ่ายงานอภิบาล และฝ่ายงานธรรมทูต ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ ในส่วนงานจิตตาภิบาล ประกอบด้วย แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ แผนกคริสตศาสนธรรม แผนกเยาวชน แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลฯ และ แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ โดยร่วมกันในการจัดทำปฎิทินงานจิตตาภิบาลในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขอบพระคุณคุณพ่อทุกท่าน และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันแสวงหาข้อสรุป เป็นมติการประชุมงานจิตตาภิบาลในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสหพันธ์รักกางเขน แห่งประเทศไทย ลาว และกัมพูชาได้จัดประชุมปรึกษาหารือและวางแผนงาน โดยจัดขึ้นที่อารามรักกางเขน จันทบุรี ในบรรยากาศพี่่น้อง"รักกางเขน" ที่น่ารักและอบอุ่น ขอขอบคุณพี่น้องรักกางเขนจากทั้งห้าคณะ และโดยเฉพาะอย่างเจ้าภาพประชุม โดยคุณแม่โรสลิน ศรีไพร กระทอง และสมาชิกรักกางเขน จันทบุรี

  แนะนำศูนย์วิชาการ

  ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 80 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 acord_rb1@hotmail.com โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี มีประวัติความเป็นมายาวนาน ทุกโรงเรียนมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่โดยอาศัยบุคลากรและระบบการบริหารจัดการตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทสังคม ให้โรงเรียนสามารถดำเนินภารกิจในการจัดการศึกษาอบรม สังฆมณฑลราชบุรี โดยคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี (คณะกรรมาธิการฝ่ายอบรมศึกษา) ได้มอบหมายให้ คุณพ่อออกัสติน วีรพันธ์ แก้วมังกร (อธิการ ร.ร.ธีรศาสตร์ ในช่วงนั้น) และคณะได้เริ่มดำเนินการ “ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี” โดยใช้สถานที่โรงเรียนธีรศาสตร์ ใน ค.ศ. 1989 ต่อมา ใน ค.ศ. 1990 ได้ย้ายศูนย์ฯไปอยู่ที่อาคาร 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมี คุณพ่อออกัสติน วีรพันธ์ แก้วมังกร คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร และ อาจารย์พิศมัย วีระศิลป์ ได้ร่วมกันจัดระบบบริหารจัดการโดยความร่วมแรง ร่วมใจของบรรดาบุคลากร พระสงฆ์ ซิสเตอร์ นักวิชาการ คณะครู เจ้าหน้าที่ร่วมกันสานต่อภารกิจเพื่อเอกภาพของการพัฒนาการจัดอบรมศึกษาของสังฆมณฑลราชบุรี บนหลัก “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข”