ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพ เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรปฐมวัยสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี(รองรับการประกาศใช้ ปีการศึกษา 2564)
"ทิศทางหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการพัฒนา"

ณ โรงเรียนดรุณานุกูล

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

สามารถเข้าเพื่อดาวห์โหลด รูปหมู่ที่ระลึก และเกียรติบัตรได้ที่นี่

ประมวลภาพ เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรปฐมวัยสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี(รองรับการประกาศใช้ ปีการศึกษา 2564)
"ทิศทางหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการพัฒนา"

ณ โรงเรียนดำเนินวิทยา

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

สามารถเข้าเพื่อดาวห์โหลด รูปหมู่ที่ระลึก และเกียรติบัตรได้ที่นี่

ประมวลภาพ เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรปฐมวัยสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี(รองรับการประกาศใช้ ปีการศึกษา 2564)
"ทิศทางหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการพัฒนา"

ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

สามารถเข้าเพื่อดาวห์โหลด รูปหมู่ที่ระลึก และเกียรติบัตรได้ที่นี่

ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

วันจันทร์ที่ 13 และ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

สามารถเข้าดูประมวลภาพการประชุมได้ที่นี่

ประมวลภาพ เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรปฐมวัยสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี(รองรับการประกาศใช้ ปีการศึกษา 2564)
"ทิศทางหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการพัฒนา"

ณ โรงเรียนเทพวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

สามารถเข้าเพื่อดาวห์โหลด รูปหมู่ที่ระลึก และเกียรติบัตรได้ที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติ แบบออนไลน์ Zoom meeting
"เทคนิคการตรวจคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้"
ดาวห์โหลดเกียรติบัตรได้ทีนี่
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ปฏิทินปฏิบัติงาน


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

(นโยบาย/แนวปฏิบัติ เพื่อช่วยการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน/นอกห้องเรียน
ที่มีการจัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

หมวดที่ 1

หลักสูตร

หมวดที่ 2

การจัดการเรียนการสอน

หมวดที่ 3

การวัดและประเมินผล

หมวดที่ 4

การประกันคุณภาพ

หมวดที่ 5

อื่นๆ

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนด ค่านิยมในการทำงาน


ต่อยอดอย่างริเริ่มสร้างสรรค์
(Continue + Creative)

ชัดเจน ชัดแจ้ง โปร่งใส
และเป็นปัจจุบัน
(Clear + Clean + Current)

เป็นระบบที่มีชีวิต มีส่วนร่วม ทีมงาน และสายงาน
(Dynamic + Participate + Teamwork + Online)

ความสุข ขวัญกำลังใจ
บนความมีวินัย
(Happiness + Morale + Self-Discipline)
Contact Information

80 Katatorn Rd,Mueang Ratchaburi 70000 Thailand

032-314765, 098-2499225, 093-1244009

acord_rb1@hotmail.com

Follow Us

"บุคลากรสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" ร่วมศึกษาวิจัย พัฒนา และแบ่งปัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน