ข่าว/ประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติ แบบออนไลน์ Zoom meeting
"เทคนิคการตรวจคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้"

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563


รายชื่อผู้ผ่านการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติ แบบออนไลน์ Zoom meeting
"เทคนิคการตรวจคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้"

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

(นโยบาย/แนวปฏิบัติ เพื่อช่วยการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน/นอกห้องเรียน
ที่มีการจัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

หมวดที่ 1

หลักสูตร

หมวดที่ 2

การจัดการเรียนการสอน

หมวดที่ 3

การวัดและประเมินผล

หมวดที่ 4

การประกันคุณภาพ

หมวดที่ 5

อื่นๆ

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดค่านิยมในการทำงาน


ต่อยอดอย่างริเริ่มสร้างสรรค์
(Continue + Creative)

ชัดเจน ชัดแจ้ง โปร่งใส
และเป็นปัจจุบัน
(Clear + Clean + Current)

เป็นระบบที่มีชีวิต มีส่วนร่วม ทีมงาน และสายงาน
(Dynamic + Participate + Teamwork + Online)

ความสุข ขวัญกำลังใจ
บนความมีวินัย
(Happiness + Morale + Self-Discipline)
Contact Information

80 Katatorn Rd,Mueang Ratchaburi 70000 Thailand

032-314765, 098-2499225, 093-1244009

acord_rb1@hotmail.com

Follow Us

"บุคลากรสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" ร่วมศึกษาวิจัย พัฒนา และแบ่งปัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน