Get Adobe Flash player

พระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล
ผลผลิตของการศึกษาคาทอลิก

อาจารย์ ผู้เขียนตำรา ผู้บุกเบิกงานคำสอน

            พระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล ถือเป็นผลผลิตของการศึกษาคาทอลิกโดยแท้จริง ท่านเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยคาทอลิก ต่อมาจึงรับศีลล้างบาป สมัครเข้าบ้านเณร  บวชเป็นพระสงฆ์ และได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช  ท่านทำหน้าที่อาจารย์ ผู้เขียนตำราทางวิชาการ  เมื่อพระศาสนจักรคาทอลิกเข้าสู่ยุคของพระสังคายนาวาติกันที่สอง ท่านเป็นผู้บุกเบิกงานด้านคำสอน งานด้านศาสนสัมพันธ์ของประเทศไทย

ประวัติ

พระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1916  เป็นบุตรของนายไชย (ซุ่นไช้ คูตระกูล) นางจู บำรุงตระกูล 

ปี ค.ศ.1923 – 1932 เข้าศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกฝรั่งเศส และสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8

ปี ค.ศ.1933-1937 เข้าศึกษาที่โรงเรียน Wad Yan College ที่ ฮ่องกง ซึ่งบริหารงานโดยคณะเยซูอิต สอบได้ชั้นเตรียมอุดมศึกษา (Matriculation) เกียรตินิยมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ปี ค.ศ.1937-1941 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฮ่องกง แผนกอักษรศาสตร์  สำเร็จการศึกษาปริญญา  B.A. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.1941

ปี ค.ศ.1937 รับศีลล้างบาป ณ ประเทศฮ่องกง

ปี ค.ศ.1941 สมัครเข้าบ้านเณรที่บางนกแขวก ภายหลังจากเดินทางกลับจากการศึกษาที่ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านจึงต้องศึกษาวิชาปรัชญาและเทวศาสตร์ในสามเณราลัยบางนกแขวก

ปี ค.ศ.1949  รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม (อายุ 33 ปี) โดยพระสังฆราช  กาเยตาโน ปาซอตตี แล้วจึงเริ่มงานสอนที่โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ และโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ปี ค.ศ.1961-1962  ศึกษาวิชาแพร่ธรรมและวิธีสอนคำสอน ที่ Lumen Vitae ของคณะนักบวชเยซูอิต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม  ช่วงเวลาของสังคายนาวาติกันที่ 2

ปี ค.ศ.1969  รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช  เมื่อวันที่ 7 กันยายน  โดยพระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต

ปี ค.ศ.1969-1975  ดำรงตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี  ต่อจากพระสังฆราชเปโตร      คาเร็ตโต ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี

ปี ค.ศ.1975-1987  ดำรงตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่  ต่อจากพระสังฆราชลูเซียน ลากอสต์ ซึ่งขอลาออกเนื่องจากสูงอายุ

ปี ค.ศ. 1987  พระสังฆราชกิตติคุณ พักและรักษาตัวที่สังฆมณฑลราชบุรี

ปี ค.ศ. 2000  มรณภาพ วันที่ 8 ธันวาคม สิริอายุ 84 ปี

   


 ผลผลิตของการศึกษาคาทอลิก

         กล่าวได้ว่า พระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล เป็นผลผลิตของการศึกษาคาทอลิกโดยแท้จริง ท่านเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญในระดับประถม  และมัธยม ศึกษาต่อชั้นเตรียมอุดม และอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยคาทอลิก (คณะเยซูอิต) ที่ฮ่องกง ที่นี่ท่านได้เรียนรู้ และทำกิจกรรมคาทอลิกหลายอย่าง จนกระทั่งต่อมารับศีลล้างบาป จนเมื่อจบการศึกษากลับมาทำงานในธุรกิจครอบครัว ต่อมาได้สมัครเข้าบ้านเณรบางนกแขวก

ในเวลาต่อมา  ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  และรับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ผลของการเข้ารับการศึกษาอบรมจากสถาบันการศึกษาคาทอลิก ทำให้ท่านเป็นผู้มีความเชื่อในคริสตศาสนา แม้ว่าท่านจะต้องทำความเข้าใจกับครอบครัว ท่านคงความศรัทธาของท่านตลอดชีวิต และสร้างโอกาสให้คนทั้งหลายได้มีความเชื่อ ดังคติพจน์ “จะฟื้นฟูทุกสิ่งขึ้นมาใหม่ในองค์พระคริสต์ : INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO ”

 

อาจารย์ และผู้เขียนตำรา

         ก่อนที่พระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์  บำรุงตระกูล จะเข้ารับหน้าที่ประมุขของ สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลเชียงใหม่ ท่านทำหน้าที่อาจารย์และผู้อบรมที่บ้านเณรบางนกแขวก บ้านเณรราชบุรี โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ และโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งทำให้ท่านได้เขียนหนังสือ ตำราเรียน แปลและเรียบเรียงหนังสือ บทละครสำหรับการเรียน และการอบรม การเขียนหนังสือสำหรับการสอนคำสอน รวมถึงการเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ

         อาจารย์สอนที่บ้านเณรบางนกแขวก และโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ ช่วงนี้ท่านได้เขียน   บทละคร และแปลหนังสือหลายเล่ม

         อาจารย์สอนที่บ้านเณรราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยเฉพาะช่วงนี้ท่านได้เขียนตำราภาษาอังกฤษ 2 ชุด ได้แก่ my little English และ A practical English course บทความวิชาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้จากต่างประเทศ

         เมื่อจบการศึกษาด้านคำสอนจากประเทศเบลเยียม ท่านได้เขียนหนังสือชุดคำสอนคริสตังค์สำหรับนักเรียนระดับประถม และมัธยม  การเรียบเรียงหนังสือพระคัมภีร์ฉบับย่อ การเขียนบทความเพื่อสร้างเสริมชีวิตคริสตชนตามคำสอนพระสังคายนาวาติกันที่สอง รวมถึงการจัดการอบรม ซึ่งการจัดการอบรมที่สำคัญคือ การอบรมพระสงฆ์ นักบวชเป็นเวลา 4 สัปดาห์ที่ราชบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูชีวิตคริสตชนตามแนวของสังคายนาวาติกันที่ 2

 

ผู้บุกเบิกงานด้านคำสอนและศาสนสัมพันธ์

            หลังจากการอบรมด้านคำสอนที่ประเทศเบลเยี่ยม ในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาเริ่มต้น  ของพระสังคายนาวาติกันที่สอง  ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในพระศาสนจักร   ท่านได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาพระศาสนจักรในประเทศไทยตามคำสอนของพระสังคายนาวาติกันที่ 2  เช่น การบุกเบิกด้านคำสอน ท่านได้เขียนหนังสือแบบเรียน คำสอน หนังสือจิตวิทยาการสอน หนังสือพระคัมภีร์ฉบับย่อ บทความ เพื่อสร้างเสริมชีวิตคริสตชนตามคำสอนของสังคายนาวาติกันที่สอง รวมถึงการบุกเบิกงานด้านศาสนสัมพันธ์ในประเทศไทย   ซึ่งต่อมาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของพระศาสนจักรในประเทศไทย


หนังสือ ตำราเรียนที่เขียน

พระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษา มีความสามารถทางด้านการเขียน ประกอบกับการเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ ตลอดจนการเป็นผู้สอนและผู้ให้การอบรม ที่สร้างสื่อสำหรับการเรียนรู้ ท่านได้เขียนตำราเรียนภาษาอังกฤษ ตำราเรียนหรือหนังสือคำสอน การแปล เรียบเรียงหนังสือสำหรับใช้ในการจัดการศึกษา และการอบรม

บทละครอิงศาสนา เช่น เรื่องสิบสองพี่น้อง จากเรื่องของโยเซฟ  เรื่องหนีแดนคุก จากเรื่องอพยพ เรื่องดาบสองเสือ จากเรื่องเบนเฮอร์  เรื่อง โยบ ซึ่งใช้แสดงที่บ้านเณรบางนกแขวก และโรงเรียนดรุณานุเคราะห์

         

หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ

- หนังสือชุด My Little English Book 1 ชุด จำนวน 5 เล่ม หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ 4

- หนังสือชุด A Practical English Course 1 ชุด จำนวน 6 เล่ม หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือคำสอน

หนังสือคำสอน (ค.ศ.1966-1970) ชุด “คำสอนคริสตังค์” จำนวน 6 เล่ม โดยดัดแปลงจากหนังสือคำสอนชุดพระเป็นเจ้าสถิตกับเราของประเทศอินเดีย สำหรับสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  

หนังสือแปลและเรียบเรียงอื่นๆ เช่น

-  คู่มือครูสอนคำสอน เล่ม 1 และ คู่มือครูสอนคำสอน เล่ม 2 พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ.1964

-  อธิบายศีลธรรม 1 ชุด จำนวน 10 เล่ม

-  เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นประวัติของนักบุญยวง เวียนเนย์ 

-  ท่องเที่ยวในโลกวิทยาศาสตร์ ใช้นามปากกาว่า “ปากกาทอง” 

-  จิตวิทยาและการสอนคำสอนตามวัย พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ.1966

- หนังสือบทรำพึงประจำวัน 1 ชุด จำนวน 4 เล่ม

- หนังสือพิธีปฏิญาณของนักบวชหญิง

- หนังสือพระคัมภีร์ฉบับย่อ 2 เล่ม ได้แก่ พระคัมภีร์ฉบับย่อเล่ม 1 และพระคัมภีร์ ฉบับย่อเล่ม 2

- บทความจำนวนมากที่ท่านเขียน และสังฆมณฑลราชบุรี  โดยคุณพ่อจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  ได้รวบรวมเป็นหนังสือชุด ขุมทรัพย์ชีวิต จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ เล่ม 1 : ธรรมชาติของชีวิต,  เล่ม 2 : ชีวิตในคริสต์ศาสนา และ เล่ม 3 : ศาสนสัมพันธ์


           พระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล แม้จะมีภูมิลำเนาที่กรุงเทพฯ  แต่ท่านเป็นพระสงฆ์และพระสังฆราชสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ท่านเป็นนักการศึกษาที่สังฆมณฑลราชบุรีภาคภูมิใจ   แม้ว่าผลงานการเขียนตำรา และหนังสือของท่านจะไม่ได้นำมาใช้ในปัจจุบัน แต่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา ท่านทำให้การศึกษาของสังฆมณฑลราชบุรีเป็นที่ประจักษ์ ในเรื่อง ความมีชื่อเสียงด้านการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีที่ใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ท่านแต่ง  การสืบต่องานด้านศาสนสัมพันธ์โดยพระสังฆราชและพระสงฆ์ สังฆมณฑลราชบุรี การสืบสานต่องานด้านการสอนคำสอน โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ที่มีการพัฒนาบุคลากรในการสอนคำสอน และการผลิตหนังสือคำสอน วารสารคำสอน บทเรียนคำสอน รวมถึงการจัดทำหนังสือเรียนวิชาคริสต์ศาสนาในเวลาต่อมา ซึ่งกล่าวได้ว่าท่านเป็นผลผลิตของการศึกษาคาทอลิก ในขณะเดียวกันทำให้การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) การสอนคำสอน

 

ข้อมูล

            หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุเทพฯ

            คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม

            คำสอนดีดี

            ที่ระลึกพิธีปลงศพพระสังฆราชโรเบิร์ต รัตน์  บำรุงตระกูล