Get Adobe Flash player

ความเป็นมา
     โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
มีประวัติความเป็นมายาวนาน ทุกโรงเรียนมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่โดยอาศัยบุคลากรและระบบการบริหารจัดการตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

คุณพ่อออกัสติน วีรพันธ์ แก้วมังกร

     เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทสังคม
ให้โรงเรียนสามารถดำเนินภารกิจในการจัดการศึกษาอบรม สังฆมณฑลราชบุรี โดยคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี (คณะกรรมาธิการฝ่ายอบรมศึกษา)  ได้มอบหมายให้ คุณพ่อออกัสติน วีรพันธ์ แก้วมังกร (อธิการ ร.ร.ธีรศาสตร์ ในช่วงนั้น) และคณะได้เริ่มดำเนินการ “ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี” โดยใช้สถานที่โรงเรียนธีรศาสตร์ ใน ค.ศ. 1989  อาจารย์พิศมัย วีระศิลป์
คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร
     ต่อมา ใน ค.ศ. 1990 ได้ย้ายศูนย์ฯ
ไปอยู่ที่อาคาร 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยมี คุณพ่อออกัสติน วีรพันธ์ แก้วมังกร คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร และ อาจารย์พิศมัย วีระศิลป์ ได้ร่วมกันจัดระบบบริหารจัดการโดยความร่วมแรง ร่วมใจของบรรดาบุคลากร พระสงฆ์ ซิสเตอร์ นักวิชาการ คณะครู เจ้าหน้าที่ร่วมกันสานต่อภารกิจเพื่อเอกภาพของการพัฒนาการจัดอบรมศึกษาของสังฆมณฑลราชบุรี บนหลัก “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข”

     


     ปัจจุบัน ศูนย์วิชาการฯ
มีที่ทำการ เลขที่ 80  ถ.คฑาธร  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี (อาคาร 6 ร.ร.ดรุณาราชบุรี)